INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO PRACY

1 . W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych określonych w art.221§1 kodeksu pracy, jak: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności i kwalifikacji, zaś w przypadku danych:  imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z powyższym przepisem
 • W przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych, niż te wymienione powyżej, będą one przetwarzane na podstawie zgody. Zgodę rozumieć będziemy, jako dobrowolne działanie wyrażone, np. przesłaniem do nas swoich dokumentów aplikacyjnych, jako osoby zainteresowanej ofertą pracy. Na tej samej podstawie (zgody) będziemy przetwarzać dane osobowe na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres do 12 miesięcy do chwili wycofania zgody w zależności, co nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli w swojej aplikacji dobrowolnie zostaną wskazane dane osobowe szczególnych kategorii – określone w art. 9 ust. 1 RODO (np. zostanie opisany stan zdrowia psychicznego, fizycznego) wówczas poprosimy o pisemną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – naszego prawnie uzasadnionego interesu, w przypadku, gdy kontakt z Panią/Panem nastąpił z naszej strony, zaś Pani/Pana dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych (np. za pośrednictwem portali internetowych poświęconych pracy i karierze zawodowej na których posiada Pani/Pan konto). Dane osobowe mogą być przetwarzane na tej samej podstawie w przypadku dochodzenia uzasadnionych roszczeń.

2 . Kto będzie miał dostęp do danych osobowych?

Dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam: obsługę techniczną i informatyczną, prawną, ochrony danych, (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych, w tym aplikacji wspomagających procesy rekrutacji). W przypadku otrzymania Pani/Pana CV od podmiotów świadczących usługi rekrutacji, możemy przekazywać tym podmiotom informacje zwrotne dotyczące przebiegu procesu rekrutacji.

3 Jak długo dane będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku udzielenia zgody na poczet przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody, nie dłużej jednak 12 miesięcy w zależności co nastąpi wcześniej.

4 Jakie przysługują mi prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługiwać będą następujące uprawnienia na zasadach określonych w RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii) – art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania, zaktualizowania danych – art. 16 RODO
 • Prawdo do usunięcia danych – bycia zapomnianą/zapomnianym – art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO
 • Prawdo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych Administratora) – art. 20 RODO
 • Prawdo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO
 • Prawo do wycofania zgody – art. 7 ust. 3 RODO; informujmy, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem
 • Prawo złożenia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 – art. 77 RODO

5Czy muszę podać moje dane?

Podanie danych osobowych w zakresie art.221§1  kodeksu pracy jest wymagane, w przypadku ich niepodania, nie będziemy  mieć możliwości podjęcia współpracy.