INFORMACJE DLA KONTRAHENTÓW

1 . W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy/zleceń sprzedaży/zakupów towarów i usług.
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak ciążących na nas obowiązkach, określonych przepisem prawa (m.in. na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa), archiwizacją dokumentacji, itp.
 • art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym może być ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, oferowanie produktów własnych.
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody jeżeli przetwarzać będziemy szerszy zakres danych, niż dane niezbędne do obsługi umowy w tym transakcji finansowych lub innych

2 . Kto będzie miał dostęp do danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, prawne, windykacyjne, w tym ochrony danych, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, biura rachunkowe, banki, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności, inne działające na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w jego graniach.

3 Jak długo dane będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na przepisy podatkowe, okres ten może zostać wydłużony na podstawie naszych uzasadnionych roszczeń. Jeżeli dane będą przetwarzane na podstawie zgody, do chwili jej wycofania lub zakończenia celu dla którego zgoda ta została pozyskana, w zależności co nastąpi wcześniej.

4 Jakie przysługują mi prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługiwać będą następujące uprawnienia na zasadach określonych w RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii) – art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania, zaktualizowania danych – art. 16 RODO
 • Prawdo do usunięcia danych – bycia zapomnianą/zapomnianym – art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO
 • Prawdo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych Administratora) – art. 20 RODO
 • Prawdo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO
 • Prawo do wycofania zgody – art. 7 ust. 3 RODO; informujmy, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem
 • Prawo złożenia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 – art. 77 RODO

5Czy muszę podać moje dane?

Podanie danych osobowych w zakresie art.221§1  kodeksu pracy jest wymagane, w przypadku ich niepodania, nie będziemy  mieć możliwości podjęcia współpracy.